Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 353/BVTV
V/v chế phẩm trung gian sản xuất thuốc BVTV

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Trung tâm phân tích phân loại hàng hoá miền Bắc Tổng cục Hải quan

Phúc công văn số 1820/TCHQ/PTPLMB đề ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Quý Trung tâm về việc xác định chế phẩm trung gian để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Về vấn đề này, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) có ý kiến như sau:

Hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) có Quyết định ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam bao gồm nguyên liệu (hay chê phẩm trung gian) và thành phẩm thuốc BVTV. Hai chất hoá học nêu trong công văn của Quý Trung tam không có trong Danh mục Thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam năm 2004. Do đó, hai chất hoá học trên không gọi là chế phẩm trung gian sản xuất thuốc BVTV. Có thể chúng được sử dụng như những dung môi hay phụ gia trong sản xuất thuốc BVTV.

Cục BVTV trả lời để Quý Trung tâm có cơ sở giải quyết công việc cho các cơ quan liên quan.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
Nguyễn Quang Minh