Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 3522/TCT-CS

V/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 2353/CT-DN1 ngày 28/05/2007 của Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn: “nghĩa vụ thuế tại Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

Tại mục II, phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Thông tư này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây: … tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa tại cửa khẩu Việt Nam hoặc cửa khẩu nước ngoài cho tổ chức cá nhân Việt Nam theo hợp đồng mua bán thương mại thuần túy

Trường hợp Tổng Công ty Thép Việt Nam (là chủ đầu tư) ký hợp đồng với công ty Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A (là nhà thầu nước ngoài) hợp đồng số 01/HĐTB/02 ngày 02/12/2002 về cung cấp thiết bị cho dự án Nhà máy cán thép nguội Phú Mỹ. Tại hợp đồng quy định việc cung cấp máy móc thiết bị do Nhà thầu nước ngoài thực hiện đến cửa khẩu Việt Nam (Cảng Phú Mỹ); việc chuyên chở toàn bộ hàng nhập khẩu từ Cảng Phú Mỹ về chân công trình – việc xây dựng cơ bản, lắp đặt máy móc thiết bị do Chủ đầu tư thực hiện, Nhà thầu đảm nhận việc giám sát lắp đặt và đào tạo nhân lực.

Căn cứ theo hướng dẫn trên và trường hợp của Công ty thì nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài được thực hiện như sau:

- Trường hợp tại Hợp đồng tách riêng được phần giá trị máy móc thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài và phần giá trị công việc giám sát lắp đặt, đào tạo nhân lực thực hiện tại Việt Nam thì phần giá trị máy móc thiết bị nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế TNDN và thuế GTGT; phần giá trị công việc giám sát lắp đặt, đào tạo nhân lực được thực hiện tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 169/1998/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị nhập khẩu và giá trị đào tạo giám sát lắp đặt, đào tạo nhân lực thì toàn bộ giá trị tại hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên. 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương