Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3521/TCT-CS
V/v: lập hóa đơn GTGT đối với than xuất khẩu tiểu ngạch

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cảng và kinh doanh than TKV

Trả lời công văn số 6646/CV-KTTC ngày 15/8/2007 của Công ty về việc lập hóa đơn GTGT cho than xuất khẩu tiểu ngạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5.3 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở kinh doanh xuất khẩu lập hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu.

Theo báo cáo thì hàng tháng Công ty thực hiện xuất khẩu tiểu ngạch mặt hàng than qua cảng Vạn Gia bình quân khoảng 460.000 tấn, hoạt động kinh doanh xuất khẩu tiểu ngạch mặt hàng than chỉ vận chuyển bằng tàu có trọng tải nhỏ nên số lượng tàu chở than xuất khẩu nhiều, bình quân 750 tàu/tháng. Căn cứ hướng dẫn trên và xét tính chất đặc thù hoạt động xuất khẩu của Công ty cũng như cam kết của Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật đảm bảo tính chính xác về số lượng, giá trị đã xuất khẩu cho từng khách hàng trong tháng, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc lập hóa đơn GTGT cho than xuất khẩu tiểu ngạch như sau:

Căn cứ bộ hồ sơ xuất khẩu than tiểu ngạch theo từng khách hàng, hàng tháng Công ty lập 01 bảng kê tổng hợp lượng than xuất khẩu theo từng khách hàng, trên bảng kê ghi rõ: số, ngày của từng Hợp đồng xuất khẩu; số, ngày từng Tờ khai hải quan xuất khẩu; số lượng, chủng loại, giá trị của than đã xuất khẩu tương ứng với từng Tờ khai hải quan. Cuối tháng Công ty lập 01 hóa đơn GTGT cho từng khách hàng nước ngoài phản ánh đúng số lượng, giá trị than đã xuất cho khách hàng trong tháng, trên hóa đơn phải ghi rõ: Hóa đơn này được lập theo Bảng kê tổng hợp lượng than xuất khẩu tháng/năm. Bảng kê tổng hợp lượng than xuất khẩu này phải được đính kèm với Hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu để phục vụ việc kê khai, nộp thuế của Công ty và kiểm tra của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cảng và kinh doanh than TKV được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế Quảng Ninh;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương