Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3519/TCT-CS

V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4485/CT-TTr3 ngày 10/7/2007 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng hỏi về việc hạch toán vào chi phí hợp lý khoản tiền chi trả cho các cá nhân là đại diện bán hàng của Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Toàn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Toàn ký Hợp đồng với các cá nhân với mục đích thuê các cá nhân đó thực hiện việc giao nhận hàng hóa, thu tiền hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ thực chất là Hợp đồng cung cấp dịch vụ; là khoản tiền mà Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Toàn trả cho các cá nhân này được coi là thu nhập của cá nhân khi cung cấp dịch vụ. Vì vậy:

- Trường hợp cá nhân có đăng ký kinh doanh ký Hợp đồng với Công ty thì khi nhận tiền phải xuất hóa đơn GTGT; thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

- Đối với trường hợp các cá nhân không có đăng ký kinh doanh, khi ký Hợp đồng với Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Toàn, trong Hợp đồng có ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, có ký nhận giữa hai bên về số tiền thực thanh toán thì đề nghị Cục thuế Thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Toàn khi thanh toán tiền cho các cá nhân phải thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN (khấu trừ tại nguồn) theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính;

Khoản tiền trả cho các cá nhân ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Toàn được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Toàn.

Đối với cá nhân, khi thực hiện cung cấp dịch vụ theo Hợp đồng nêu trên cho Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Minh Toàn có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các vụ PC, CST;

- Ban PC, HT;

- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương