Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3517/TCT-CS
V/v: chứng từ thanh toán bù trừ hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2101/CT-QLKK&KTT ngày 17/5/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc chứng từ thanh toán bù trừ hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.d3 mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/01/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

- Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau:

* Hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 1 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của ngân hàng nhà nước Việt Nam (đối với những khoản vay trên 1 năm).

* Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân hàng

Phương thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu cấn trừ vào khoản nợ vay nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu

* Bản xác nhận của phía nước ngoài về cấn trừ khoản nợ vay.

* Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vào khoản nợ vay của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Philips seafood Việt Nam xuất khẩu hải sản cho Công ty A và nhập khẩu hàng hóa của Công ty B; Công ty C thay mặt Công ty TNHH Philips seafood Việt Nam bù trừ một phần tiền xuất nhập khẩu giữa Công ty A và Công ty B. Đây là quan hệ thanh toán bù trừ giữa 3 bên do một Công ty trung gian thực hiện, do đó Công ty TNHH Philips seafood Việt Nam không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định. Công ty chỉ được hoàn thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại của hợp đồng xuất khẩu sau khi đã được bù trừ giữa ba bên theo chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương