Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3505/VPCP-ĐMDN
V/v: Chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam thành Tổng công ty

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 1633/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2006) về việc chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chưa chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam thành Tổng công ty nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam để hình thành cơ cấu công ty mẹ - công ty con; khi đủ điều kiện thì quyết định áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty này theo Điều 29 Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, CN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b), Hòa (26 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 

 
 
 
Phạm Viết Muôn