Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3503/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 717/CT-QLDN ngày 29/5/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 1 Mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế”.

Năm 2006 là năm đầu tiên Công ty Cổ phần du lịch Bạc Liêu được miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập tại địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Từ tháng 10/2006 Công ty nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Khách sạn Bạc Liêu. Khi sáp nhập, Công ty Cổ phần Khách sạn Bạc Liêu đang trong thời gian được ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở mới thành lập tại địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên thì Công ty Cổ phần du lịch Bạc Liêu phải hạch toán riêng thu nhập của Công ty (là đơn vị nhận sáp nhập) và thu nhập của đơn vị sáp nhập (trước đây là Công ty Cổ phần Khách sạn Bạc Liêu) để xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN cho thời gian còn lại đối với từng bộ phận theo các Điều kiện được hưởng ưu đãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TĐTT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương