Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3497 TCT/NV2
V/v xác định thời gian miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty Vacxin và sinh phẩm số 1
 - Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 76/CV-CT ngày 15/8/2003 về việc xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Vacxin và sinh phẩm số 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm 01 năm là 12 tháng, việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo năm dương lịch. Vì vậy phải xác định số thuế thu nhập bình quân tháng để tính đủ năm 12 tháng được miễn thuế.

Trường hợp Công ty Vacxin và sinh phẩm số 1 đủ điều kiện là cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hai năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời gian 2 năm tiếp theo như quy định tại Luật thuế TNDN; Công ty Vacxin và sinh phẩm số 1 đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh thu nhập chịu thuế từ tháng 11/2000 thì việc xác định thời gian và tính toán số thuế TNDN được miễn như sau:

- Năm 2000 được miễn thuế 2 tháng(tháng 11 và tháng 12 năm 2000).

- Năm 2001 được miễn thuế 12 tháng (số quyết toán năm)

Số thuế TNDN năm 2002

- Năm 2002 được miễn = x 10 tháng

10 tháng 12 tháng

Cách xác định thời gian và tính toán số thuế TNDN được giảm tương tự như cách xác định đối với thuế TNDN được miễn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Vacxin và sinh phẩm số 1 biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc