Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3497/TCT-CS
V/v: xử lý vi phạm hóa đơn hết thời hạn sử dụng

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời các công văn số 768/CT-QLDN2 ngày 12/02/2007 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công văn số 238/CT-THDT ngày 29/3/2007 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa và công văn số 704/CT-TTr ngày 11/4/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn hết thời hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn việc xử lý hóa đơn thì: “1. Đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn:

1.1. Ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn là ngày cơ quan thuế cùng chính quyền địa phương lập biên bản xác định cơ sở kinh doanh không còn tồn tại ở địa Điểm đã đăng ký. Ngày lập biên bản xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn được ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

1.2. Nếu hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp; hàng hóa mua vào theo hóa đơn đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là do nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất, hoặc hàng hóa đó đang tồn kho; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”

Căn cứ hướng dẫn trên đề nghị các Cục thuế kiểm tra tại đơn vị, trường hợp các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mua hàng phát sinh trước ngày xác định doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế. Nếu hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp; hàng hóa mua vào theo hóa đơn đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất, hoặc hàng hóa đó đang tồn kho; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì doanh nghiệp mua hàng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT; TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương