Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3496 TCT/NV5
V/v thể hiện khoản giảm giá  trên hoá đơn GTGT đặc thù

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Colgate Pamolive Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 16/7/2003 của Công ty TNHH Colgate Pamolive Việt Nam (công ty Colgate) hỏi về cách ghi khoản giảm giá trên hoá đơn GTGT đặc thù của công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1776 TCT/NV1 ngày 18/5/2001 của Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty Colgate thực hiện chính sách giảm giá, chiết khấu cho các khách hàng quan trọng (là các đại lý mua đứt bán đoạn) qua từng thời điểm thì hoá đơn ghi theo giá thực bán. Nếu việc quyết định giảm giá bán được xác định theo giá đơn vị hàng hoá bán ra thì lập hoá đơn GTGT, ghi giá bán  chưa có thuế GTGT là giá bán đã giảm giá của đơn vị sản phẩm để tính ra giá bán của số lượng sản phẩm bán ra. Trường hợp tính giảm giá theo một tỷ lệ (%) chung cho cả lô hàng cùng trên một hoá đơn thì cơ sở kinh doanh phải ghi rõ khoản giảm giá và giá đã giảm trên hoá đơn, thuế GTGT tính trên giá bán thực tế (đã trừ giảm giá). Vì vậy, Công ty Colgate phải thể hiện rõ khoản giảm giá trên hoá đơn và ghi phía trên dòng “cộng tiền hàng” (Goods value).

Đối với Công ty Colgate (bên bán), giá bán thực tế (đã trừ giảm giá) được dùng để hạch toán vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.

Đối với các đại lý bán hàng của Công ty Colgate (bên mua) giá mua thực tế (đã trừ giảm giá) sẽ dùng để hạch toán vào chi phí mua hàng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của đại lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Colgate Pamolive Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn đơn thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến