Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3496/TCT-CS
V/v: Thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh  

Trả lời công văn số 1807 CT/TTr2 ngày 28/5/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc thuế GTGT, thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc giải quyết vấn đề này theo từng thời điểm áp dụng chính sách như sau:

- Tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam có hướng dẫn: Số thuế GTGT đã nộp thay cho Nhà thầu là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam ký hợp đồng và được khấu trừ khi xác định số thuế GTGT phải nộp của Bên Việt Nam.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, đối với các hợp đồng thuộc diện chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC, trường hợp Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long và Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả vi phạm lần đầu do không biết có thiếu sót, sai sót trong hạch toán kế toán, chưa nắm rõ quy định của pháp luật thuế, không có biểu hiện cố tình khai man, trốn thuế và cơ quan thuế không có kết luận về hành vi trốn thuế hoặc ẩn lậu thuế nhưng đã thực hiện nộp đầy đủ số thuế bị truy thu theo quyết định của Cục thuế thì chấp nhận cho Công ty được khấu trừ thuế GTGT đã nộp thay nhà thầu nước ngoài bị truy thu khi xác định số thuế GTGT phải nộp, được hạch toán tăng giá trị tài sản cố định đối với số thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài.

- Tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn: Trường hợp Bên Việt Nam không kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT, thuế TNDN hộ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì sẽ bị truy thu, bị xử phạt theo quy định hiện hành và phải nộp thay nhà thầu nước ngoài; Số thuế GTGT, thuế TNDN bị truy thu, Bên Việt Nam không được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp và không được tính vào chi phí khi xác định kết quả kinh doanh và số thuế TNDN phải nộp của Bên Việt Nam.

Đối với các hợp đồng thuộc diện chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên, Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long và Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả không được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp và không được tính vào chi phí khi xác định kết quả kinh doanh và số thuế TNDN phải nộp của mình.

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh cần xem xét cụ thể để áp dụng theo hiệu lực của chính sách thuế và xử lý trong lĩnh vực thuế phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương