Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3492 TCT/NV2
V/v giải đáp Thông tư số 62/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 486/CV-NHCTBĐ ngày 1/9/2003 của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bình Định về việc “giải đáp vướng mắc Thông tư số 62/2002/TT-BTC” Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điểm 1b- Mục II Thông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 18/7/2002 của Bộ Tài chính “hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng” quy định: “Tổ chức tín dụng bán cho tổ chức có chức năng được mua bá tài sản hoặc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại (gọi tắt là đơn vị mua):... Các đơn vị mua tài sản của tổ chức tín dụng khi bán lại tài sản được miễn thuế GTGT và xuất hoá đơn GTGT như quy định tại Khoản 1.a.3, Mục II nêu trên”.

Như vậy, chỉ có Tổ chức có chức năng được mua bán tài sản hoặc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại mua tài sản của Tổ chức tín dụng, sau đó bán lại tài này thuộc đối tượng được miễn thuế GTGT. Khách hàng mua tài sản từ các Tổ chức tín dụng hoặc các đơn vị có chức năng quản lý và kinh doanh tài sản nợ, khi bán lại tài sản này phải nộp thuế GTGT theo chế độ quy định

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc