Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3488/TCT-HT
V/v: Mức thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT TP Cần Thơ

Trả lời công văn số 2487/CV.NHĐT.CT ngày 31/7/2007 của Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT TP Cần Thơ về việc áp dụng thuế suất tính lệ phí trước bạ xe ô tô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 (3.1), Mục II, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, quy định:

“3. Ô tô (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe bông sen, xe công nông), xe máy, súng săn, súng thể thao là: 2% (hai phần trăm); Riêng:

3.1. Ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống (trừ ôtô hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách theo giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp) và xe máy kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần đầu tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng trụ sở (không phân biệt xe mới 100% hay xe đã qua sử dụng), áp dụng mức thu lệ phí trước bạ là: 5% (năm phần trăm).

a) Xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống là xe ô tô chở người (không kể xe lam và xe ô tô có ca bin kép vừa chở người, vừa có thùng chở hàng hóa). Số chỗ ngồi trên xe ô tô bao gồm cả chỗ ngồi của lái xe”.

Theo quy định trên, Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT TP Cần Thơ được phân phối xe ô tô chuyên dùng chở tiền (có ca bin kép dùng để chở tiền và chở người) 2 cầu, 05 chỗ ngồi được áp dụng mức thu lệ phí trước bạ là 2%.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Tp Cần Thơ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Cần Thơ;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương