Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3487/TCT-HT
V/v:kê khai nộp thuế môn bài

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội
(Địa chỉ: Số 18, ngõ 20 Đường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 07/KT-TV ngày 26/7/2007 của quý Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội hỏi về việc kê khai thuế môn bài và việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc kê khai thuế môn bài: Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức thuế môn bài thì trường hợp Công ty thuê thêm địa Điểm làm việc khác địa chỉ với trụ sở chính, địa Điểm thuê này không phải chi nhánh, không phải là đơn vị trực thuộc thì Công ty không phải kê khai thuế môn bài.

2. Về chi phí pháp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc xác định chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Mục III, Mục IV, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định nêu trên, khi Công ty phát sinh các Khoản chi phí tiền thuê nhà, tiền điện nước, vệ sinh, gửi xe của cán bộ… có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định của Công ty thì được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị quý Công ty liên hệ trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Cục thuế thành phố Hà Nội địa chỉ số 25 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương