Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3477 TCT/NV2
V/v chính sách thuế đối với hợp đồng đại lý bao tiêu

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 530/CT-TQD ngày 09/8/2003 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc “hướng dẫn chính sách thuế” đối với các đơn vị bán hàng đại lý theo hình thức bao tiêu sản phẩm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 120 của Luật Thương mại quy định về quyền của bên giao đại lý đã nêu: “Bên giao đại lý có những quyền sau đây: Lựa chọn bên đại lý, hình thức đại lý; ấn định giá mua, giá bán hàng hoá đại lý...”. Căn cứ vào quy định trên thì việc cho phép Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh áp dụng hình thức hợp đồng đại lý bao tiêu sản phẩm thuộc quyền của đơn vị uỷ thác (Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Vũng Tầu) không thuộc thẩm quyền của ngành Thuế.

Điều 116 của Luật Thương mại quy định các hình thức đại lý đã nêu: “Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua bán trọn vẹn một khối lượng hàng theo giá do bên đại lý ấn định để được hưởng thù lao. Mức thù lao được hưởng là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá do bên đại lý ấn định”. Với quy định đã nêu, nếu Xí nghiệp xăng dầu Dầu khí Tây Ninh nhận làm đại lý bán mặt hàng xăng dầu cho Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Vũng Tầu theo hình thức đại lý bao tiêu sản phẩm, thì khi bán hàng, đơn vị xuất hoá đơn GTGT theo thuế suất 5% (kể cả với hàng hoá đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất hoặc nhập khẩu).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc