Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3476 TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 976/CV.CT ngày 8/9/2003 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Tiết a, Điểm 2, Mục II, Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định giá tính lệ phí trước bạ với đất kèm theo nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà đất.

2. Theo quy định tại Tiết a, Điểm c4, Điểm 3, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC nêu trên thì: đất thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, trường hợp đất được nhà nước cho phép chuyển Mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở thì các tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương