Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3476/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Trả lời công văn số 1402/XMVN-HĐQT ngày 10/7/2003 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính tại công văn số 9253 TC/TCDN ngày 5/9/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với sản phẩm xi măng đen PC-30 xuất xưởng (bao gồm clinker bán ra ngoài Tổng công ty) của 8 Công ty sản xuất xi măng và cơ quan Tổng công ty Xi măng Việt Nam là 38.500 đồng/tấn xi măng và quỹ tiền lương bổ sung ngoài đơn giá tối đa là 13.197,205 triệu đồng, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 là:

- Tổng sản lượng xi măng (kể cả clinker quy đổi): 10.090.000 tấn;

- Lợi nhuận sản xuất, kinh doanh xi măng: 475.910 triệu đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2/ Năm 2003, để khuyến khích các Công ty xi măng sản xuất vượt kế hoạch, tăng sản lượng, góp phần giảm nhập khẩu và bình ổn giá xi măng trên thị trường, không thực hiện điều chỉnh giảm đơn giá tiền lương khi tổng sản lượng thực hiện cao hơn tổng sản lượng kế hoạch được giao.

3/ Đơn giá tiền lương của các sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty xây dựng đơn giá tiền lương cho các sản phẩm, dịch vụ đó trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương bình quân theo đơn giá của từng sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam căn cứ vào trình độ công nghệ, thiết bị và tổ chức sản xuất cũng như kết quả sản xuất, kinh doanh để ra quyết định giao đơn giá tiền lương đối với từng đơn vị thành viên nhằm bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị thành viên. Riêng đối với Công ty Xi măng Hoàng Mai là đơn vị sản xuất, kinh doanh chưa hiệu quả, còn lỗ, vì vậy Tổng công ty phải giao đơn giá tiền lương gắn với chỉ tiêu giảm lỗ và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng