Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3415/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng Công ty Thép Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam

Trả lời công văn số 2107/T-TC ngày 01/7/2003 và số 2748/T-TC ngày 26/8/2003 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 402 TCDN/CN ngày 10/9/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2003 tính theo sản phẩm đối với khối sản xuất thép của Tổng công ty Thép Việt Nam là: 446.823 đồng/1 tấn sản phẩm thép quy đổi đường kính 6 - 8 tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Sản lượng thép quy đổi  6 - 8: 783.308 tấn;

- Lợi nhuận: 87.100 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2/ Năm 2003, để khuyến khích Tổng Công ty sản xuất vượt kế hoạch, tăng sản lượng góp phần giảm nhập khẩu và bình ổn giá thép trên thị trường, không thực hiện điều chỉnh giảm đơn giá tiền lương khi tổng sản lượng thép quy đổi đường kính 6 - 8 thực hiện cao hơn tổng sản lượng kế hoạch được giao.

3/ Đơn giá tiền lương của các sản phẩm dịch vụ khác còn lại của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá do nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam ra quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý gắn tiền lương với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng