Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3474 TCT/NV5
V/v thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 314/CT-TTr ngày 28/8/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề chi phí tham quan, du lịch cho khách hàng và nhân viên khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),  Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính thì các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập  chịu thuế không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty American Standards tổ chức tham quan, du lịch cho nhân viên, đại lý tiêu thụ thì khoản chi phí tham quan, du lịch này không phải là chi phí quảng cáo, khuyến mại, do đó không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến