Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3463/TCT-TNCN

V/v: Thuế TNCN đối với tiền nộp bảo hiểm y tế cho nhân viên nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản

Trả lời công văn số JBIC-2007/265 ngày 07/8/2007 của Văn phòng đại diện Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội (viết tắt là JBIC) đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền nộp mua bảo hiểm y tế cho nhân viên nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 4.10, Mục 4, Phần I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì : “Tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao động không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN, Đối với người nước ngoài đã nộp Khoản tiền theo chế độ bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài có tính chất như tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì phải xuất trình chứng từ chứng minh”.

Như vậy, trường hợp JBIC mua bảo hiểm y tế của một Công ty bảo hiểm tại Việt Nam cho bà Ai Miura, nhân viên người Nhật Bản, không theo chế độ bảo hiểm bắt buộc của Nhật Bản thì Khoản tiền bảo hiểm này được xác định là thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN của bà Ai Miura.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Hỗ trợ, Pháp chế, TTTĐ;

- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải