Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3459/TCT/NV7
V/v giải quyết vướng mắc thuế trong khu thương mại Lao bảo

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1190/CT-NV ngày 21/8/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị trả lời vướng mắc thuế trong khu thương mại Lao Bảo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.4, Mục I, phần A Thông tư số 16/2002/TT-BTC ngày 8/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu Thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị quy định:

“- Hàng hoá, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ trong Khu Thương mại Lao Bảo không phải chịu thuế GTGT.

- Hàng hoá, dịch vụ từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu Thương mại Lao Bảo không phải chịu thuế GTGT.

- Hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào Khu Thương mại Lao Bảo được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0%.

- Hàng hoá, dịch vụ từ Khu Thương mại Lao Bảo vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế GTGT theo quy định hiện hành về thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu”.

Căn cứ vào các quy định trên đây thì hàng hoá, dịch vụ Công ty sản xuất, tiêu thụ trong Khu Thương mại Lao Bảo hoặc dịch vụ, hàng hoá nước ngoài công ty nhập vào Khu Thương mại Lao Bảo thuộc diện không chịu thuế GTGT. Nhưng các hàng hoá, dịch vụ này công ty đưa từ Khu Thương mại Lao Bảo vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế GTGT; Đối với các hàng hoá dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào Khu Thương mại Lao Bảo được áp dụng thuế suất 0%, vì vậy hàng hoá dịch vụ này có thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Trị xác định rõ từng trường hợp cụ thể, từng lô hàng cụ thể để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương