Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3459/TCT-CS

V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4694/CT-THDT ngày 17/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về trường hợp Công ty TNHH DACCO thực hiện bán hàng khuyến mại dưới hình thức “bán hàng tặng kèm hàng”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6, Mục 2, Chương II, Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo, thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại thì việc tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kể cả hàng hóa, dịch vụ đang kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ để tặng cũng là một hình thức khuyến mại.

Căn cứ theo quy định tại Điểm 11.b, Mục III, Phần B, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì mức khống chế đối với hoạt động quảng cáo, khuyến mại để doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý đối với cơ sở hoạt động kinh doanh thương nghiệp là 7% trên tổng chi phí.

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp thực hiện khuyến mai vượt mức khống chế theo quy định thì đề nghị Cục thuế loại ra khỏi chi phí phần vượt mức khống chế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị. Tuy nhiên, khi xem xét xử lý các vấn đề về thuế, đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương lưu ý về thời hiệu truy thu thuế (đến nay đã quá thời hiệu 5 năm để truy thu thuế năm 2001).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương