Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3456/TCT/CS
V/v ưu đãi thuế đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Công ty DV&TM Khí đốt Gia Định - Hà Nội
( Lô 14 Khu công nghiệp Sài Đồng B-Gia Lâm-Hà Nội)
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 00131/2003/CV-GĐ ngày 10/7/2003 của Công ty DV & TM khí đốt Gia Định hỏi về việc được hưởng ưu đãi đầu tư, Tổng cục thuế có ý kiến sau:

1)Tại Mục II Phần A Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầy tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì: "Cơ sở sản xuất, kinh doanh có dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP hoặc dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO thì được hưởng ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất (gọi chung là ưu đãi về thuế) theo hướng dẫn tại phần B Thông tư này khi:

- Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh;

- Đã đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán thống kê"

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ; đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; hoạt động đúng ngành nghề; đã đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế; thực hiện đầy đủ số sách kế toán hoá đơn chứng từ, nộp thuế theo kê khai thì sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định.

2) Tại Điều 37 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định: "Căn cứ vào giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc các biện pháp ưu đãi đầu tư ghi tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho nhà đầu tư, cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc nộp thuế hoặc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Nghị định này".

Đề nghị Cục Thuế Hà Nội căn cứ vào quy định nêu trên để chỉ đạo Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm thực hiện việc miễn, giảm thuế nếu Công ty DV & TM khí đốt Gia Định - Hà Nội đã thực hiện đúng các điều kiện ghi trong giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội và Công ty biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc