Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3453/TCT-TTR
V/v: xử lý khiếu nại của Công ty CP đầu tư phát triển điện – điện tử - viễn thông

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội

Trả lời Công văn số 9644/CT-TTr ngày 18/7/2007 của Cục Thuế TP Hà Nội phản ánh những vướng mắc trong việc xử lý khiếu nại đối với Công ty CP đầu tư phát triển điện – điện tử – viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 17, Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định về nội dung chứng từ kế toán thì: “Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau: c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán; d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán; g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.”

Căn cứ Điểm 3, Phần II, Mục A, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn thì: “Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì các hóa đơn,chứng từ đơn vị cung cấp cho cơ quan thuế thiếu các chỉ tiêu cần thiết nêu trên không được coi là chứng từ hợp pháp và không được chấp nhận hạch toán chi phí và khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tuy nhiên vụ việc của Công ty CP đầu tư phát triển điện – điện tử – viễn thông đã được Chi cục thuế Quận Long Biên chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý, Tổng cục Thuế đề nghị sau khi cơ quan cảnh sát điều tra có kết luận xử lý chính thức thì trên cơ sở đó Cục Thuế sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương