Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3452/TCT-QLN
V/v: thanh toán hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bimico

Trả lời công văn số 06/CV ngày 12/06/2007 và Công văn số 08/CV ngày 02/8/2007 của Công ty TNHH Bimico về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa xuất khẩu qua Trung Quốc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.2d3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì:

“Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.”

Theo hướng dẫn trên đây, trường hợp chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng để thanh toán hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Bimico ghi tên người chuyển tiền là cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp nhập khẩu (Bên mua), không ghi theo tên của người trực tiếp ký hợp đồng với Công ty TNHH Bimico, nếu Công ty TNHH Bimico có đủ căn cứ xác định là tiền của Bên mua thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Bimico thì việc thanh toán này đủ Điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất khẩu để xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp khách hàng nước ngoài chuyển tiền qua ngân hàng để thanh toán hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Bimico nhưng do tiền thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, đồng Việt Nam phải thông qua ngân hàng Đồng Đăng ở Lạng Sơn sau đó chuyển đến tài Khoản của Công ty, nếu hình thức thanh toán này phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và có đủ chứng từ theo quy định thì việc thanh toán trên đây đủ Điều kiện về thanh toán hàng xuất khẩu khi xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Bimico biết, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ – Anh Trung (để b/c)
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, QLN (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến