Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3451/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời Công văn số 1560/CT-QLKK ngày 02/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), thì: “Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, và thời gian đầu tư từ một năm trở lên thì cơ sở kinh doanh vẫn phải lập lờ khai thuế hàng tháng và được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm dương lịch. Nếu số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch)”

Theo báo cáo của Cục Thuế thì trường hợp Công ty TNHH Yến Doãn là doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra, nay lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào với kỳ hoàn thuế từ tháng 01/2007 đến tháng 6/2007 với tổng số tiền là 421.842.980 đồng, trong đó riêng tháng 5/2007 số thuế GTGT đầu vào phát sinh là 237.278.248 đồng (5 tháng còn lại là 184.564.732 đồng).

Căn cứ quy định trên, nếu Công ty TNHH Yến Doãn có thời gian đầu tư từ một năm trở lên thì được xét hoàn thuế GTGT một quý (3 tháng liên tục), trong đó phải có tháng 5/2007 (tùy Công ty chọn lựa). Đối với số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong các tháng còn lại và các tháng tiếp theo (nếu không có số thuế phát sinh 3 tháng liên tục trên 200 triệu đồng), Công ty không được xét hoàn thuế theo quý (3 quý liên tục) mà chỉ được xét hoàn thuế theo năm.

Trường hợp dự án đầu tư nêu trên của Công ty có thời gian đầu tư dưới một năm thì Công ty không được xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục) mà chỉ được xét hoàn thuế một lần khi hoàn thành dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CS, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến