Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3445/TCT-CS
V/v:Thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ Đội bóng chuyền nữ VN

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam

Trả lời Công văn số 635/THVN ngày 24/5/2006 của Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị miễn thuế đối với dịch vụ nhắn tin thu hộ tiền ủng hộ Đội bóng chuyền nữ Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành không có quy định miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ nhắn tin không thu tiền để thu hộ tiền đóng góp quỹ luyện tập chuyên môn của Đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Vì vậy, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin không thu tiền để thu hộ tiền đóng góp Quỹ ủng hộ Đội bóng chuyền nữ Việt Nam phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3445/TCT-CS về việc Thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ Đội bóng chuyền nữ Việt nam do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3445/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản