Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3445/TCT-CS
V/v:Thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ Đội bóng chuyền nữ VN

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam

Trả lời Công văn số 635/THVN ngày 24/5/2006 của Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị miễn thuế đối với dịch vụ nhắn tin thu hộ tiền ủng hộ Đội bóng chuyền nữ Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành không có quy định miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ nhắn tin không thu tiền để thu hộ tiền đóng góp quỹ luyện tập chuyên môn của Đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Vì vậy, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin không thu tiền để thu hộ tiền đóng góp Quỹ ủng hộ Đội bóng chuyền nữ Việt Nam phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương