Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3443/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Hồ Phong

Trả lời công văn số 01/07HP ngày 18/5/2007 của Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Hồ Phong có đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoạt động nhượng bán tài sản bao gồm nhà cửa, vật kiến trúc, trang thiết bị xe cộ, máy móc:

a. Thuế GTGT:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Hồ Phong kinh doanh dịch vụ khách sạn, có chuyển nhượng tài sản bao gồm nhà cửa, vật kiến trúc, trang thiết bị, xe cộ, máy móc thì Doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế theo thuế suất tương ứng với từng loại tài sản theo quy định tại Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

b. Thuế TNDN

Tại Điểm 4, Mục V, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản. Khoản thu nhập này được xác định bằng doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ đi giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý và các Khoản chi phí liên quan đến chuyển nhượng, thanh lý tài sản”.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Hồ Phong kinh doanh dịch vụ khách sạn, có chuyển nhượng tài sản bao gồm nhà cửa, vật kiến trúc, trang thiết bị, xe cộ, máy móc thì Doanh nghiệp xác định thu nhập chịu thuế theo quy định trên.

2. Đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất xây dựng khách sạn của Doanh nghiệp:

Tại Mục I, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính quy định: “đối tượng chịu thuế: thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất của tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong các trường hợp dưới đây phải chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: chuyển quyền sử dụng đất cùng với kết cấu hạ tầng trên đất, công trình kiến trúc trên đất”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp chuyển quyền sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Hồ Phong mà đất chuyển quyền đã tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì thuộc diện nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. Thu nhập chịu thuế và thuế suất thực hiện theo quy định tại Mục IV và Mục V, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên. Nếu đất chuyển quyền thuộc sở hữu riêng của chủ doanh nghiệp tư nhân và không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Hồ Phong thì thuộc đối tượng chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất 4% theo hướng dẫn tại Điểm 3.b, Mục II, Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/200/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Hồ Phong biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương