Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3442/TCT-CS
V/v miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2614/CT-THDT ngày 26/6/2007 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc việc miễn giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần: “Công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty nhà nước trước khi cổ phần hóa và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”;

- Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất mặt nước: “Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại”.

- Tại công văn số 2110/TCT-TS ngày 30/5/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn trường hợp Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư / đã ghi tại Giấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định được miễn / giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp ngày dự án ký hợp đồng thuê đất và ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng trong năm 2006, doanh nghiệp mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì phải áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

Như vậy, nếu Công ty Xây dựng 76 đã được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo GCNUĐĐT thì Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Nhôm tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Tuy nhiên, do Công ty Xây dựng 76 đã sử dụng đất từ ngày 19/02/2001 nhưng chưa ký Hợp đồng thuê đất với nhà nước nên không đủ Điều kiện được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất như trong GCNUĐĐT; Công ty cổ phần được thành lập ngày 25/10/2005, do vậy, nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần được xác định từ ngày 25/10/2005, ngày 06/3/2006 Công ty cổ phần mới ký Hợp đồng thuê đất, trong Hợp đồng thuê đất quy định Công ty cổ phần phải chịu tiền thuê đất từ ngày 19/02/2001.

Do đó, việc giải quyết ưu đãi về tiền thuê đất thực hiện như sau:

- Do Công ty Xây dựng 76 không còn tồn tại và Chi cục Thuế không thu tiền thuê đất của đơn vị từ năm 2001 nên không đặt vấn đề truy thu tiền thuê đất của Công ty Xây dựng 76.

- Việc giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất cho Công ty cổ phần thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đối chiếu với các quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, nếu công ty thuộc diện được miễn, giảm tiền thuê đất ở mức cao hơn quy định của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được hưởng mức ưu đãi này cho thời gian còn lại; Trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại; Thời gian còn lại được tính từ ngày 25/10/2005.

- Về đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian XDCB của Công ty Xây dựng 76: Tổng cục Thuế không có căn cứ để giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST, Cục QLCS;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương