Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3426/LĐTBXH-BHXH
V/v: bổ sung bệnh nghề nghiệp 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Công Đoàn Thủy Sản Việt Nam

Trả lời công văn số 147/CĐTSVN ngày 20/7/2006 của quý Cơ quan hỏi về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm công việc chế biến thủy sản khi mắc các bệnh mang tính đặc thù của ngành Thủy sản như "Bệnh viêm loét da bàn tay, kẽ ngón tay chân, viêm móng và xung quanh móng; bệnh đau khớp; giãn tỉnh mạch", Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành thì người lao động mắc bệnh thuộc danh Mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về bệnh nghề nghiệp.

Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT ngày 21/9/2006 của Bộ Y tế đã có bổ sung thêm 4 bệnh mới, trong đó có "Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp" vào danh Mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm.

Vì vậy, đối với các bệnh đặc thù khác nêu trong công văn số 147/CĐTSVN nói trên nhưng chưa được xác định là bệnh nghề nghiệp, thì đề nghị Công đoàn Thủy sản Việt Nam phối hợp với Bộ Thủy sản có văn bản đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét để có thể bổ sung vào danh Mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 Phạm Đỗ Nhật Tân