Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3424/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

Tổ hợp Technip (TPC)
(số 1 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

 

Trả lời công văn của Tổ hợp Technip việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam thì doanh nghiệp được quyền tự quy định chế độ phụ cấp thu hút hoặc vận dụng chế độ phụ cấp thu hút quy định đối với các công ty nhà nước để trả cho người lao động phù hợp với Điều kiện sản xuất, kinh doanh và Điều kiện lao động của doanh nghiệp.

Hiện nay theo quy định của Nhà nước, cán bộ, viên chức thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất áp dụng mức phụ cấp thu hút là 50% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ nhưng do mặt bằng tiền lương còn có sự khác nhau nên khi Tổ hợp xem xét vận dụng chế độ phụ cấp thu hút, để bảo đảm quan hệ cân đối trên cùng địa bàn đề nghị áp dụng mức tối đa không quá 30% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ cho giai đoạn trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 và không quá 20% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn được biết và vận dụng theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân