Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3413/TCT-HT
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 950/CT-TT&HT ngày 19/07/2007 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị hướng dẫn việc thoái trả lệ phí trước bạ trong trường hợp thu hồi đất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Gia, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Mục I phần này, phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các trường hợp không phải nộp nêu tại Mục III phần này)”. Chế độ thu lệ phí trước bạ không có quy định về việc trả lệ phí trước bạ đã thu đúng quy định.

Do đó, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Gia đăng ký quyền sử dụng đất thuê với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã nộp lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước (ngày 19/10/2006) theo đúng quy định thì Công ty không được hoàn trả tiền lệ phí trước bạ đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương