Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3412/TCT-HT
V/v: thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hoa (cư trú tại địa chỉ tổ 12, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gửi về Website Chính phủ đề nghị giải đáp việc thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để giải quyết trường hợp của bà Nguyễn Thị Hoa theo đúng thẩm quyền và sát với tình hình thực tế, Tổng cục Thuế chuyển câu hỏi của bà Hoa về Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi (câu hỏi kèm theo), đề nghị Cục thuế kiểm tra tình hình thực tế và căn cứ vào chính sách thu về đất đai để xem xét, giải quyết thực hiện chính sách thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa theo đúng quy định, đồng thời có văn bản thông báo cho Website chính phủ và báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế trước ngày 01/9/2007./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Chính phủ;
- Bà Nguyễn Thị Hoa (thay công văn trả lời);
- Lưu: VT, HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương