Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3411/TCT-HT
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT trên đất thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

Caông ty TNHH Bình Lợi
(Đ/c: 23B đường Hồ Tùng Mậu thành phố Vinh, Nghệ An)

Trả lời Công văn số 17 CT/TV ngày 17/7/2007 của Công ty TNHH Bình Lợi về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết c, Điểm 1.2, Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: Doanh nghiệp có thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không trực tiếp thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) để xây dựng công trình trên đất thuê đó phục vụ cho kinh doanh đủ tiêu chuẩn là TSCĐ thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện hành nếu đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Hợp đồng thuê đất có công chứng nhà nước.

- Hóa đơn mua vật liệu xây dựng, thuê nhân công hoặc thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình XDCB mang tên, địa chí và mã số thuế của doanh nghiệp.

- Công trình phải nộp thuế trước bạ theo quy định (nếu có).

- Công trình được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý TSCĐ.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu Công ty TNHH Bình Lợi xây dựng công trình nhà nghỉ trên đất thuê có đủ Điều kiện nêu trên thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bình Lợi biết, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế Nghệ An để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Cục thuế Nghệ An
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, CS, TTTĐ
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương