Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3406/TCT-CS
V/v: miễn, giảm tiền thuê đất đối với hộ nông trường viên nhận khoán

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 456/CT-THDT ngày 09/03/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với hộ nông, lâm trường viên nhận khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP quy định: “Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”.

Như vậy, việc giải quyết miễn giảm tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với các tổ chức cá nhân được nhà nước cho thuê đất (có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), có hợp đồng thuê đất.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đất sản xuất Nhà nước đã giao hoặc cho nông lâm trường thuê, các nông, lâm trường chỉ tổ chức thực hiện giao khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh chứ không được phép cho thuê lại. Do đó không có trường hợp các hộ nông lâm trường viên thuê đất của doanh nghiệp để sản xuất như Cục Thuế tỉnh Gia Lai hỏi.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Cục QLCS;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương