Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3403 TCT/NV7
V/v trả lời chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 158/CT-NV ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam xin ý kiến về việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 2.1, Mục II, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định mức thu tiền sử dụng đất khi được chuyển mục đích sử dụng đất như sau: “Hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất là đất ao, đất vườn, đất chuyên dùng (không bao gồm đất chuyên dùng được Nhà nước cho thuê để sản xuất kinh doanh; đất ao, đất vườn thuộc diện tích đất nông nghiệp và đang kê khai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp) nằm trong khu dân cư, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ỏ phù hợp với quy hoạch thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức đất ở; Diện tích đất ở được tính vào hạn mức đất ở bao gồm diện tích đất đang ở và diện tích đất ao, vườn được chuyển sang đất ở của hộ gia đình...”

- Điểm 2.2, Mục II, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC nêu trên quy định: “Hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp... Khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì phải nộp 40% tiền sử dụng đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở. Về nguyên tắc, không cho phép chuyển mục đích vượt hạn mức đất ở. Trường hợp nếu bắt buộc phải chuyển mục đích vượt hạn mức đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì phần vượt này phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất vườn, nằm trong khu dân cư, hiện không có trong sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp và không thu thuế sử dụng đất nông nghiệp mà đang kê khai thu thuế nhà đất thì diện tích đất vườn này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở phù hợp với quy hoạch thì không phải nộp tiền sử dụng đối với diện tích trong hạn mức đất ở. Còn trường hợp nếu hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp... Khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang đất ở thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với viện tích đất trong hạn mức đất ở và nộp 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở.

2. Tại Điểm 2.3, Mục III, Phần B của Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp sử dụng đất ở ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1003 trở đi thì người đang sử dụng đất đó phải nộp 100% tiền sử dụng đất”. Việc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với quy định này được hiểu về thời gian là kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau.

3. Tại Điểm 3.3, Phần C, Thông tư số 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên quy định: “Thân nhân của Liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp...”

Theo quy định trên cụm từ: “Thân nhân của Liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng...” được hiểu là thân nhân của liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng thì mới được xét giảm tiền sử dụng đất.

4. Theo hướng đã quy định tại các Mục III, IV, V, VI phần D của Thông tư số 115/2000/TT-BTC nêu trên, thì chỉ có các trường hợp nộp tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Điều 7 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP) hoặc nộp tiền sử dụng đất khi mua nhà đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước (theo Điều 8, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP). Nếu nộp 1 lần trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà thì mới được xét giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp. Các trường hợp khác khi nộp 1 lần, không thuộc diện được xét giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương