Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3401/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Hoàng Bảo
(Tòa tháp B Vincom City; Tầng 15, phòng 2+3, 191 phố Bà Triệu, Hà Nội)

Trả lời văn thư đề ngày 28/5/2007 của Ông Nguyễn Hoàng Bảo về vấn đề thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần (dưới dạng cổ phiếu) của cổ đông sáng lập người nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3, Mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN, thì: “Tạm thời chưa thu thuế TNCN đối với các Khoản thu về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch về mua bán chứng khoán.”

Như vậy, thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần của ông Nguyễn Hoàng Bảo, là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần dịch vụ giải pháp không dây, không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Ông Nguyễn Hoàng Bảo biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; CST;
- Công ty CP dịch vụ giải pháp không dây;
- Cục thuế TP.Hà Nội;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải