Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3394 TCT/NV6
V/v chứng từ hạch toán tài sản cố định

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục thuế nhận được đơn thư kiến nghị của Công ty TNHH - DV Hồng Quang về việc đề nghị xem xét lại việc tính khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 23 Luật doanh nghiệp quy định thì: “2. Đối với tài sản góp vốn vào doanh nghiệp khi thành lập thì tất cả thành viên sáng lập là người định giá các tài sản đó. Giá trị các tài sản góp vốn phải được thông qua theo nguyên tắc nhất trí.

4. Người tham gia định giá phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với tài sản góp vốn...”.

Qua công tác quản lý nếu cơ quan thuế chứng minh được giá trị tài sản định giá sai so với thực tế thì có quyền yêu cầu doanh nghiệp định giá lại hoặc đề nghị cơ quan có chức năng giám định để định giá lại tài sản. Giá trị tài sản sau khi định giá sẽ được hạch toán vào TSCĐ để trích khấu hao theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư, mua sắm mới TSCĐ không có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo chế độ quy định thì không được tính khấu hao và chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại của Công ty TNHH - DV Hồng Quang theo hướng dẫn trên.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương