Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3389/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục NK máy móc,
thiết bị tạo tài sản cố định 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:         

Công ty điện tử Asti
(Đ/c: ấp Đông An, xxã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 20060621/CV-ASTI ngày 28/6/2006 của Công ty điện tử ASTI về đề nghị được làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội cho hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ quy định tại Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan chấp thuận cho phép Công ty điện tử ASTI được đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội để nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định cho Chi nhánh Công ty ASTI tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó:

Người đứng tên trên tờ khai hải quan là Công ty Điện tử ASTI

Việc lập phiếu theo dõi trừ lùi danh mục hàng hóa nhập khẩu do Chi cục Hải quan tỉnh Vĩnh Phúc lập.

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, Công ty phải lập bảng kê hàng hóa đã nhập khẩu qua cửa khẩu cảng Hải Phòng (loại hàng, số lượng, trị giá) gửi Cục Hải quan tỉnh Bình Dương để theo dõi, xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Hạnh Thu