Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3388/TCHQ-GSQL
V/v: đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty điện tử Asti

 Trả lời công văn số 060621/CV-ASTI ngày 21/6/2006 của Công ty điện tử ASTI về đề nghị được làm thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công số CVN-ASTI-01-2006 ngày 18/4/2006 lắp ráp bản mạch điện tử cho Công ty TNHH Canon Việt Nam tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 3, phần 1, Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài quy định: "Việc làm thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công (tiếp nhận hợp đồng, đăng ký định mức, làm thủ tục hải quan cho từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của hợp đồng, thanh Khoản hợp đồng) được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cơ sở sản xuất đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơi có trụ sở của doanh nghiệp (trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc trụ sở chi nhánh của doanh nghiệp đuợc thành lập theo quy định của pháp luật)".

Căn cứ quy định dẫn trên, Công ty Điện tử ASTI có trụ sở chính tại ấp Đông An, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, không có trụ sở chi nhánh tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, do đó Công ty Điện tử ASTI không được đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công lắp ráp bản mạch điện tử cho Công ty TNHH Canon Việt Nam tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội, mà phải đăng ký làm thủ tục hải quan cho hợp đồng giao công nêu trên tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 


Đặng Hạnh Thu