Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3385/LĐTBXH-TL
V/v xác định điều kiện trích lợi nhuận vượt kế hoạch để bổ sung quỹ tiền lương

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Trả lời công văn số 1834/XMVN-TCCB ngày 9/9/2003 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước, khi doanh nghiệp xác định kế hoạch quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Tiết b.3, Điểm 2, Mục III của Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch được xác định gắn với đơn giá tiền lương thì doanh nghiệp được trích một phần lợi nhuận tăng thêm bổ sung vào quỹ tiền lương để phân phối trực tiếp cho người lao động theo quy chế trả lương của doanh nghiệp và dự phòng quỹ tiền lương cho năm sau.

2/ Việc trích một phần lợi nhuận thực hiện cao hơn được xác định trên cơ sở lợi nhuận kế hoạch gắn với đơn giá tiền lương do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định. Đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Liên Bộ thẩm định đơn giá tiền lương chung toàn Tổng công ty thì việc trích một phần lợi nhuận vượt được xác định trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận chung toàn Tổng công ty. Cách xác định phần lợi nhuận vượt theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, mức trích cụ thể cho các doanh nghiệp thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng