Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3378/TCHQ-KTTT
V/v: xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 581/HQLA-TTr ngày 25/5/2006 của Cục Hải quan Long An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 6.1.2 phần III chương III Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan xác định trị giá tính thuế trong trường hợp người khai hải quan không khai báo hoặc khai báo sai giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán…

Theo công văn của Cục Hải quan Long An thì chủ hàng đã khai báo sai giá thực tế đã thanh toán, do vậy căn cứ quy định trên đây thì Cục Hải quan Long An xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng.

Yêu cầu Cục Hải quan Long An căn cứ các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính để xác định giá tính thuế đối với lô hàng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để được vị thực hiện./.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An