Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3369/TCHQ-KTTT
V/v: Tạm giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:   

Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội
(Số 2 Chùa Bộc - Đống Đa – Hà Nội
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 78306/CV-HTC ngày 21/7/2006 của Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (MST: 0101189672) về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội hiện có nợ phạt của các tờ khai 69, 70, 71/NDT ngày 24/1/2006 (số tiền 38.665.440 đồng) tại Cục Hải quan Hà Nội. Đây là, số nợ phạt phát sinh do chậm nộp thuế VAT của dự án mạng viễn thông di động mặt đất CDMA2000-1x.

Căn cứ điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội được làm thủ tục XNK hàng hóa và được hưởng ân hạn thuế theo quy định đến 30/9/2006, với điều kiện: Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội phải có cam kết xử lý dứt điểm số nợ của các tờ khai nêu trên với Cục Hải quan Hà Nội sau khi có quyết định cuối cùng của Tổng cục Hải quan.

Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu; ngoài số nợ thuế của tờ khai nêu trên Công ty không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An