Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3366/TCT-HT
V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

Bà Nguyễn Tuyết Nhung
Email: nguyennhung68@yahoo.com.vn  

Tổng cục Thuế nhận được thư của Bà Nguyễn Tuyết Nhung gửi qua hộp thư đường dây nóng hỏi về việc muốn mở Công ty bán bánh Trung thu nhưng chỉ hoạt động Khoảng 2 tháng mỗi năm, thì trong những tháng không hoạt động có phải nộp báo cáo thuế GTGT và đóng thuế TNDN theo từng quý đã ước tính từ đầu năm hay không. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do câu hỏi của Bà chưa đầy đủ thông tin nên Tổng cục Thuế xin hướng dẫn theo hướng Công ty hoặc Cửa hàng của Bà được thành lập có giấy phép đăng ký kinh doanh, có đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế. Trong trường hợp này, vấn đề Bà hỏi được hướng dẫn như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tiết 1.3, Điều 1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế”.

Công ty của Bà thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng. Căn cứ quy định nêu trên, nếu Công ty của Bà có các tháng không hoạt động, không phát sinh doanh thu thì Công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu quy định (mẫu số 01/GTGT, 01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-3/GTGT, 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT, 01-5/GTGT. 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên). Thời gian gửi tờ khai của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là loại khai tạm tính theo quý. Hàng quý cơ sở kinh doanh của Bà phải tự xác định doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp từng quý và chủ động kê khai với cơ quan thuế theo mẫu số 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế.

Điểm 1, Mục III, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định đầy đủ, đúng hạn và Ngân sách nhà nước ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty của Bà chỉ có hai tháng hoạt động mỗi năm thì công ty vẫn phải tạm nộp thuế TNDN hàng quý cho cơ quan thuế theo Tờ khai thuế thu nhập do công ty tự khai hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Bà được biết và thực hiện. Nếu Bà vẫn còn nội dung gì chưa rõ, Bà có thể liên hệ với Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ của Cục Thuế gần nhất để được giải đáp và hướng dẫn./.

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, TTTĐ
- Lưu: VT, HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương