Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3360/TCT-CS
V/v: giá tính LPTB nhà đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 1057CT/THDT ngày 03/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc giải quyết vướng mắc thu trước bạ nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 176/2005/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ: “Giá tính lệ phí trước bạ là trị giá tài sản chịu lệ phí trước bạ theo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

1. Đối với đất là giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá đất của Chính phủ”.

Do đó, trường hợp Công ty Thái Dương làm thủ tục kê khai nộp lệ phí trước bạ năm 2007 thì phải nộp lệ phí trước bạ theo giá đất do UBND tỉnh ban hành, áp dụng từ ngày 01/01/2007.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương