Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3359/TCT-CS
V/v: khấu trừ thuế GTGT đầu vào  

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 1678/CT-TTHT ngày 13/07/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.7 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) mua vào để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT (chưa khấu trừ thuế GTGT đầu vào), nay chuyển sang sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổ kế toán của cơ sở kinh doanh”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì Công ty TNHH vận tải biển và thương mại Hải Long mua tàu biển để sử dụng vào kinh doanh vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào đã tính vào nguyên giá tài sản để tính khấu hao. Nếu Công ty không tiếp tục sử dụng tàu để vận tải quốc tế mà đem bán thì được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của tài sản trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ của tài sản theo số liệu ghi trên sổ kế toán. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản được khấu trừ kê khai điều chỉnh vào Tờ khai thuế theo hướng dẫn tại công văn số 3267/TCT-CS ngày 14/8/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TĐTT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương