Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3357/TCT-CS
V/v:nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thay đổi chủ đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cargill Việt Nam

Trả lời công văn ngày 09/7/2007 của Công ty TNHH Cargill Việt Nam về việc nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thay đổi chủ đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì Công ty TNHH Cargill Việt Nam (CVL) và Công ty TNHH Cargill Long An (CLL) là các Công ty được sở hữu 100% vốn của Công ty Cargill Asia Pacific Ltd. (CAPL) có trụ sở tại Mỹ – là Công ty con trong Tập đoàn Cargill và được sở hữu bởi Công ty Cargill Incorporated.

Do việc tiến hành tái cơ cấu lại trong Tập đoàn nhằm mục đích hợp lý hóa việc quản lý giám sát đầu tư, các Công ty CVL và CLL sẽ được chuyển giao quyền quản lý sang Công ty mới có trụ sở tại Singapore, cũng là Công ty con trong Tập đoàn Cargill.

Như vậy, việc chuyển giao quyền sở hữu các Công ty CVL và CLL từ Công ty CAPL (Mỹ) sang Công ty mới ở Singapore (đều là các Công ty con trong cùng Tập đoàn Cargill) nhằm mục đích tái cơ cấu quản lý nội bộ, không phát sinh lợi nhuận trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu thì việc đổi tên chủ sở hữu của hai Công ty CVL và CLL không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập đối với chuyển nhượng vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cargill Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương