Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3353/TCT-HT
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Cửu Long
(Đ/c: Số 23/262B Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – TP Hà Nội)

Trả lời Công văn số 01-08/CL ngày 31/7/2007 của Công ty TNHH Cửu Long về việc xin giải đáp chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.21 (a), Điểm 3.14, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: Hoạt động bán khung kho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; Xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ quy định trên, trong hợp đồng Công ty không quy định riêng giá bán sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cửu Long biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Hưng Yên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, TĐTT, CS;
- Lưu: VT, HT. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương