Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3350/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời vướng mắc về kiểm tra giá tính thuế   

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 0711/HQĐN-NV ngày 08/6/2006 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc khi thực hiện công văn số 2417/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Quy định nêu tại Điểm 1 công văn số 2417/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan nhằm:

- Thực hiện việc kiểm tra chi Tiết trị giá khai báo đối với các mặt hàng nhạy cảm có thuế suất cao, trị giá lớn, trong khi đang hoàn thiện tiêu chí quản lý rủi ro đối với quản lý giá mà theo phân luồng của máy nếu những mặt hàng đó rơi vào luồng xanh.

- Sau Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan, một số Cục Hải quan có ý kiến cán bộ giá thuế ít nếu phải giải đều cả ở khâu công chức 2 và khâu phúc tập sẽ không có người, do vậy công văn số 2417/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan đã giao việc kiểm tra giá khai báo đối với hồ sơ thuộc luồng xanh cho công chức bước 2 hoặc công chức ở bộ phận giá (nếu có) của Chi cục để việc kiểm tra chi Tiết đối với nghiệp vụ giá được thuận lợi.

2/ Về tham vấn: Theo quy định tại Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan thì luồng xanh không thực hiện việc tham vấn giá.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An