Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3338/TCHQ–GSQL
V/v: Xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội 

Trả lời công văn số 1378/HQHN-NV ngày 30/6/2006 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài”. Thông tư này thay thế Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 và Thông tư 72/2001/TT-BNN ngày 09/7/2001 bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001

Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006

Căn cứ những quy định tại các Thông tư nêu trên thì việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu được áp dụng như đối với xuất khẩu hàng hoá thông thường khác; khi làm thủ tục xuất khẩu, yêu cầu Doanh nghiệp xuất trình tờ khai nhập khẩu để cơ quan Hải quan đối chiếu (tên hàng, số lượng, chủng loại gỗ…), việc kiểm tra dấu búa thực hiện theo quy định tại Quyết định 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu VT, GSQL.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Hạnh Thu